Cookie beleid Kolping Boys

De website van Kolping Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Kolping Boys, een veilige sportvereniging

Kolping Boys, een veilige sportvereniging

KOLPING BOYS, een veilige sportvereniging

Voetbalvereniging KOLPING BOYS wil een veilige sportvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Want wij zijn met elkaar KOLPING BOYS.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze vereniging voorkomen. Omdat we er alles aan willen doen dit te voorkomen hebben we een aantal omgangsregels opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is van richtlijnen van het NOC*NSF.
Aanvullend hierop zijn de gedragsregels van toepassing op iedereen die een begeleidende taak heeft.

Als het mis gaat? Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen. Als dit gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.
Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?
Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP).  De VCP is een onafhankelijk persoon, die luistert en die met jou bespreekt hoe deze situatie kan worden aangepakt. Hoe het verder gaat staat in de 'Procedure Klachten ongewenst gedrag'.

Tot slot vraagt KOLPING BOYS bij het aannemen van vrijwilligers van iedereen die betrokken is bij jeugd tot 18 jaar (trainers, coaches, begeleiders jeugdkamp, e.d.) een zogenaamde “Verklaring omtrent gedrag” (VOG). Niet als teken van wantrouwen, wel om te laten zien dat we een veilig sportklimaat serieus nemen!

Hieronder staat de informatie puntsgewijs uitgelegd:

 1. Omgangsregels
 2. Gedragsregels
 3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 4. Procedure Klachten ongewenst gedrag
 5. Aannemen vrijwilligers
 6. Verklaring omtrent gedrag (VOG)

 

1. Omgangsregels

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Deze omgangsregels gelden voor alle leden en iedereen die bij KOLPING BOYS betrokken is.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is, discrimineer niet en negeer de
  ander niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik hou rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik scheld niet en ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik breng iemand anders of zijn/haar eigendommen geen schade toe.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee;
 • Ik kom niet ongewenst dichtbij anderen en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt daarop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 • Ik respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter.


2. Gedragsregels

In onderstaande tekst wordt gesproken over ‘begeleiders’. Hiermee wordt bedoeld iedereen die zich op welke manier dan ook bezig houdt met het begeleiden van één of meerdere sporters: trainers, coaches, verzorgers, enz.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
 • De begeleider heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
 • Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon
 • In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon.

3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op wordt aangesproken. Dat is verreweg de beste manier, maar blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, woede, schaamte kunnen redenen zijn dat je er mee rond blijft lopen. In die gevallen is het goed dat je bij iemand terecht kan: een onafhankelijk persoon, die luistert en die met jou bespreekt hoe deze situatie kan worden aangepakt. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon:

 • Zorgt voor de eerste opvang en is aanspreekpunt. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen zijn/haar verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen i.v.m. emoties die daarbij kunnen spelen.
 • Vertelt de procedure.
 • Informeert over mogelijke vervolgstappen en over (externe) instanties, die ingeschakeld kunnen worden (zoals vertrouwenspersoon NOC*NSF, huisarts, maatschappelijk werk) en de gevolgen daarvan.
 • Meldt het incident anoniem bij het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid over de vereniging en haar leden.
 • Zorgt voor verslaglegging en veilige archivering hiervan.


De VCP behandelt de zaken in vertrouwelijke sfeer. Deze vertrouwelijkheid is begrensd indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. Het bestuur heeft twee VCP’s aangesteld: Marrian de Vries en Ron Hilhorst. In deze bijlage stellen ze zich aan u voor.

Bereikbaarheid:
Marrian de Vries:  [email protected] 
Ron Hilhorst: [email protected].

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met Centrum Veilige Sport NOC*NSF tlnr. 0900-2025590
(maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur) of mail: [email protected].
Meer informatie vind je op de website: centrumveiligesport.nl.

4. Procedure Klachten ongewenst gedrag

De VCP zal in overleg met de aanmelder en afhankelijk van de aard van de klacht:

 • De klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.
 • De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.
 • De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.


Kolping Boys tolereert geen ongewenst gedrag!

Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden. Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, alsmede in dat van de overtreder.

5 Aanname beleid vrijwilligers

Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.
We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek. Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.

In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt Kolping Boys de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:
✓ De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van Kolping Boys. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
✓ Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
✓ Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
✓ Begeleiders en trainers zijn of worden lid van de KNVB. Op het moment dat de KNVB overgaat tot de invoering een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) dan kan Kolping Boys ervoor kiezen de vrijwilliger een VOT te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB en is hij daarvan op de hoogte.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen. Voor mensen met verkeerde bedoelingen is namelijk geen plek binnen onze vereniging.

6. Verklaring Omtrent Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Kolping Boys alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen tot 18 jaar (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Voor meer informatie: justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG (GRATIS)
Het aanvragen van een VOG is gratis voor de vrijwilligers van KOLPING BOYS (regeling Gratis VOG: https://www.gratisvog.nl/) en kan digitaal geregeld worden via het Aanvraagformulier VOG. De enige voorwaarde daarbij is dat de betreffende persoon in het bezit is van een e-mailadres en een DigiD heeft; mocht dat niet het geval zijn dan wordt in overleg bekeken hoe de VOG alsnog aangevraagd kan worden. Diegenen voor wie dit van toepassing is krijgen persoonlijk bericht over de te volgen procedure.

Procedure VOG
De VOG administratie verzameld elk seizoen de relevante gegevens: naam,voorletter(s) en e-mailadres van de vrijwilligers die belast zijn met de zorg voor minderjarigen. Namens Kolping Boys nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.
Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Na ontvangst van de VOG
Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG lever je de verklaring af bij de verenigingsmanager Jan Beuckens, of als die niet aanwezig is stop je de VOG in de brievenbus aan de linkerkant van de poort bij de ingang van ons complex. 
Na controle, maakt de VOG administratie een kopie van het VOG en bewaart deze op een veilige plek. Het originele VOG kan je daarna ophalen bij de verenigingsmanager. Een afspraak maken kan per e-mail via [email protected]. Het kopie VOG wordt niet aan derden verstrekt! 

Geldigheid VOG
De geldigheid van een VOG is gesteld op 3 jaar. Bij Kolping Boys zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Heb je al een VOG?
Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar op het screeningspunt 84 , dan is deze voor Kolping Boys ook bruikbaar en kun je deze mailen naar [email protected].

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
Het is simpel: Kolping Boys zal hier strikt mee omgaan.
Iedere vrijwilliger/medewerker bij Kolping Boys die voldoet aan het gestelde criterium, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij Kolping Boys per direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de Vertrouwens Contact Persoon.

Factsheet Gratis VOG vrijwilligers


Voorbeeld VOGScreenshot_2021-07-18_at_12.32.20.png

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!