Cookie beleid Kolping Boys

De website van Kolping Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsreglement

Gedragsreglement

    Gedragsreglement Kolping Boys        Versie 1.2

DOELSTELLING VAN HET GEDRAGSREGLEMENT

Helaas gebeuren er steeds meer dingen op en rond het voetbalveld die niets meer met voetbal te maken hebben. Schelden, slaan en grove overtredingen zijn zeker geen uitzondering meer.
Voetbal is te leuk om dit toe te staan. Het bestuur van v.v. Kolping Boys wil in KNVB-verband en met omliggende clubs meehelpen om dit soort gedrag tegen te gaan. Wij willen een beleid dat preventief en correctief moet werken.
Als ons uitgangspunt, bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en - waarden, geldt de code die het landelijk platform tegen geweld op straat heeft geformuleerd. Deze code luidt kortweg:

Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet.


Het bestuur van v.v. Kolping Boys zal daarom acties ontwikkelen en uitvoeren waaruit blijkt dat:
• Het bestuur het algemeen in de Nederlandse samenleving geaccepteerde (al dan niet wettelijk geregelde) stelsel van normen en waarden erkent.

• Het bestuur een goed en sportief verenigingsklimaat zal bevorderen en bewaken, waarin elk lid zich thuis voelt, met respect en in goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan en elk lid zijn sport op correcte wijze beoefent.

Beleid: preventief en correctief optreden
Het beleid van het bestuur is erop gericht om wangedrag te voorkomen (preventief), maar indien dit toch voorkomt consequent handelend zal optreden (correctief).

Het instellen van dit gedragsreglement vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet wordt getolereerd. Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop zij ook kunnen worden aangesproken. Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van deze gedragsregels en daarom voor de uitvoering van de vastgestelde sancties in aanmerking komen.

Dit beleid wordt binnen de vereniging kenbaar gemaakt en regelmatig (als regel aan het eind van elk seizoen) door het bestuur geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.


Het bestuur

KNVB OVEREENKOMST

Bij de totstandkoming van dit gedragsreglement heeft het KNVB-convenant (overeenkomst) met de hieronder genoemde organisaties, een belangrijke rol gespeeld. Deze overeenkomst vormt dan ook de leidraad voor de inhoud van dit gedragsreglement.
De organisaties die deze overeenkomst met de KNVB hebben ondertekend zijn:
* Landelijke Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen (LBA)

* Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON)

* Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen (BZV)

* Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS)

De KNVB overeenkomst luidt als volgt:
“De organisaties“;

- stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;
- veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;
- benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;
- zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokken partijen gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
- stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;
- verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van al vastgestelde gedragscodes.

Met de door ons opgestelde gedragsregels willen ook wij, als vereniging, bereiken dat wij ook voldoen aan de doelstellingen van deze KNVB overeenkomst. Het amateurvoetbal probeert ook via campagnes als “Wat doe jij om voetbal leuk te houden?” de normen en waarden binnen het voetbal op een hoger niveau te krijgen.

GEDRAGSREGELS

Of het nu gaat om een speler, een toeschouwer of een vrijwilliger die een functie bekleedt in de vereniging: een ieder moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten en zo veel mogelijk rekening moet houden met de wensen van een ieder. Dit betekent natuurlijk ook, dat je afspraken moet maken over de wijze waarop je met elkaar omgaat. Maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor onze vereniging vastgelegd in dit gedragsreglement. Hierin zijn de normen en waarden voor ons handelen vast gelegd en beloven wij elkaar deze na te komen.

 

Regels en procedures
Op de hierna volgende pagina’s vind je de gedragsregels, welke binnen onze vereniging van toepassing zijn voor de leden en in een aantal gevallen ook voor ouders/verzorgers. Tevens wordt aangegeven, welke procedures en sancties er bij incidenten zullen gelden.

Selectieteams
Tevens zijn er nog aanvullende regels opgenomen, waaraan de spelers uit onze selectieteams zich, buiten de overige regels, ook moeten houden. Deze aanvullende regels worden apart uitgereikt en toegelicht aan de selectiespelers.

1. Algemene regels


1.1 Een aantal leden zetten zich op positieve wijze en met veel inzet in voor de vereniging. Van kantinemedewerker tot bestuurslid en van clubscheidsrechter tot jeugdleider. Zonder hen zou onze vereniging niet bestaan. Het is daarom belangrijk, dat hiervoor waardering wordt getoond en begrip bestaat voor foutjes die altijd gemaakt worden.

 

1.2 Elke A-, B-, en 2e jaars C-junior en senior dames of heren is verplicht vrijwilligerswerk te doen. Dit gebeurt per elftal en via de begeleider of aanvoerder. Dit vrijwilligerswerk bestaat uit terreindienst of kantinedienst. Bij het niet op komen dagen zonder dat voor een capabele vervanger is gezorgd volgt onverbiddelijk en ogenblikkelijk een schorsing van 1 wedstrijd en uiteraard blijft de vrijwilligerswerk beurt staan.

1.3 Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een verenigingslid dient zich daarom te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik en fysiek geweld vo´o´r, tijdens en na alle activiteiten welke uit naam van v.v. Kolping Boys worden verricht. Pesten en discriminatie worden hierbij uiteraard ook niet getolereerd.

1.4 Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. De schade zal dan ook op hem/haar worden verhaald. Zo nodig zal v.v. Kolping Boys tevens adviseren om aangifte hiervan te doen.

1.5 Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn/haar gedrag. Een verenigingslid zal zich, indien hij/zij zich heeft schuldig gemaakt aan ernstig wangedrag, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die onze vereniging in diskrediet brengen, dienen te verantwoorden voor het bestuur. Zo nodig zal v.v. Kolping Boys tevens adviseren om aangifte hiervan te doen.

1.6 Een verenigingslid dient zich te houden aan de aan hem/haar door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie (straf) n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtreding.

1.7 Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. Jij bent mede verantwoordelijk voor de handhaving hiervan.

1.8 Het klagen over zaken langs de lijn of in de kantine heeft geen zin, omstanders kunnen jouw probleem niet oplossen. Bespreek dit daarom met de betrokkenen.

1.9 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van informatie over afgelastingen en wijzigingen van de teletekstpagina’s en van onze website (www.kolpingboys.nl).

1.10 De gedragsregels gelden uiteraard ook voor de uitwedstrijden en uittoernooien, wanneer wij te gast zijn bij een andere vereniging.

2. Op en rond het complex


2.1 Auto’s moeten buiten het complex in de aangegeven parkeervakken worden geparkeerd. Het parkeren op de weg voor ons toegangshek is verboden. De toegang van het complex moet op last van de politie, brandweer en ambulancediensten ruim worden vrijgehouden. Tevens cree¨ert u door correct te parkeren meer ruimte om te parkeren.

2.2 Fietsen, brommers en scooters moeten in de daarvoor bestemde fietsenstalling worden gezet. Ergens anders op het complex mogen geen vervoersmiddelen worden geplaatst.

2.3 Het achterlaten van flesjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden. Glaswerk hoort alleen in de kantine thuis. Afval hoort in de vuilnisbakken (deze staan op meerdere plekken op het complex).

2.4 Op de kunstgrasvelden mag niet worden gerookt of kauwgom worden gebruikt.

2.5 Op de afgekeurde velden mag niet worden gespeeld of getraind, of overheen worden
gelopen naar het volgende veld.

De Kantine

2.6. Voor het gebruik van de kantine of het sportcomplex is een specifiek bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” opgesteld. Iedereen die gebruik maakt van deze faciliteiten dient zich hieraan te houden.

2.7 De kantine mag niet worden betreden met voetbalschoenen.

2.8 Er mag in de kantine niet worden gerookt.

De Kleedruimtes

2.9 Kleedruimtes worden gebruikt voor het omkleden en douchen bij trainingen en wedstrijden. Op andere tijdstippen mag je daar dus niet komen. Dit geldt ook voor familie, vrienden, etc. Iedereen heeft zelf de verantwoording, om zijn/haar familie en vrienden hierop te wijzen.

2.10 Voordat je na afloop van een training of wedstrijd de kleedruimte in loopt, eerst even buiten je voetbalschoenen afborstelen aan de daarvoor bestemde borstels. Voetbalschoenen worden nooit uitgeklopt op de grond of tegen de muur van de kleedruimte en niet afgespoeld in de doucheruimte.

2.11 Flesjes en/of ander glaswerk mogen niet naar de kleedruimtes worden meegenomen.?2.12 Een daartoe door de leider of trainer aangewezen speler draagt bij toerbeurt zorg voor
het netjes achterlaten van de door het team gebruikte kleedruimtes.

3. Kleding


3.1 Elk spelend lid van Kolping Boys is verplicht een eigen tenue te bezitten, waar?altijd over kan worden beschikt. Dit geldt ook voor de selectieteams.?Het Kolping Boys tenue bestaat uit een wit shirt met een zwarte balk, zwarte broek en zwarte kousen met een witte band en er mag alleen een zwarte slidingbroek gebruikt worden.

3.2 De voetbalkleding is altijd schoon, heel en niet verbleekt of verkleurd.

3.3 De door Kolping Boys eventueel verstrekte (gesponsorde) kleding blijft eigendom van de vereniging en moet na het seizoen of na eventueel stoppen tijdens het seizoen weer ingeleverd worden.

3.4 De voetbalkleding wordt altijd correct gedragen, dat wil zeggen de kousen omhoog en het shirt in de broek.

3.5 Tijdens wedstrijden en trainingen spelen jeugdspelers altijd op voetbalschoenen met vaste (rubberen) noppen. Vanaf 14-jarige leeftijd is het toegestaan om eventueel met afschroefbare aluminium noppen te spelen.

3.6 Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens de wedstrijden en trainingen.

3.7 Tijdens de trainingen, warming-up en wedstrijden van de club, is het niet toegestaan
hoofddeksels, mp3 spelers, telefoons e.d. te dragen.

3.8 Het dragen van horloges en andere sieraden is verboden tijdens de wedstrijden en trainingen. Deze zaken kunnen hinderen bij het spelen, je kunt ze verliezen en jezelf of je tegenstander verwonden.

4. Wedstrijden, trainingen en toernooien


4.1 Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de trainingen.
Dat betekent 15 minuten van te voren aanwezig zijn en gereed voor de trainingen staan.

4.2 Iedereen zorgt dat hij/zij op tijd is op de wedstrijddagen.?Bij wedstrijden verzamelen op het tijdstip dat door de trainer/leider is aangegeven. Is het onmogelijk om op een afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dan geef je dit VOORAF door aan je trainer/leider.?Bij uitwedstrijden, indien geen tijd is aangegeven door de trainer/leider, dan geldt de vertrektijd zoals is vermeld op de website www.kolpingboys.nl. Verzamelen is verplicht, er kan alleen op eigen gelegenheid naar de uitclub gereisd worden, als daar toestemming door de trainer/leider voor gegeven is.

4.3 Bij verhindering van training en/of wedstrijd meld je dit zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd, bij de verantwoordelijke trainer/leider, met opgave van de reden. Dus niet afmelden via een vriend of medespeler en ook niet afbellen bij een secretariaat medewerker.

4.4 Vanaf de verzameltijd, tot na afloop van de wedstrijd of training (en vertrek uit de kleedruimte), wordt door de spelers geen gebruik meer gemaakt van mobiele telefoons. Deze moeten gedurende die tijd worden uitgezet.

4.5 Bij trainingen of wedstrijden van een ander team blijven we altijd buiten de leunhekken. Bij wedstrijden op een half veld F en E pupillen gaan we niet op de middenlijn staan.

4.6 De spelers dragen de verantwoording voor de intrap- en trainingsballen en overige spullen van het team. Zowel voor, tijdens, als na de wedstrijden en trainingen.

4.7 Reservespelers zijn tijdens de wedstrijd altijd in de directe omgeving van de trainer/leider voor een eventuele wissel.

4.8 Op het veld en in de kleedruimte wordt in het Nederlands met elkaar gesproken, zodat iedereen elkaar kan verstaan.

4.9 Na afloop van de wedstrijd wordt de scheidsrechter een hand gegeven en bedankt voor het fluiten van de wedstrijd. Ook de tegenstander wordt bedankt voor de sportieve wedstrijd.

4.10 Na de wedstrijd wordt gedoucht en omgekleed door alle spelers en speelsters. Het is verplicht om slippers te dragen tijdens het douchen, in verband met de hygie¨ne.

4.11 Alle toernooien moeten via de toernooicommissie lopen. Er mogen dus geen toernooiafspraken op eigen initiatief gemaakt worden. Het thuistoernooi gaat altijd voor op uittoernooien.

5. Ouders / verzorgers / supporters


5.1 Bij uitwedstrijden dient er voldoende vervoer aanwezig te zijn. De ouders/verzorgers zijn
er met elkaar voor verantwoordelijk, dat de spelers met hun auto’s kunnen worden vervoerd.

5.2 Er zijn altijd veel vrijwilligers (trainers, elftalleiders, scheidsrechters, hulp in de kantine, etc.) nodig bij een voetbalvereniging. Hebt u daarvoor de gelegenheid, geef u dan s.v.p. hiervoor op. Ieder team zal in ieder geval een elftalleider moeten hebben. Geen elftalleider betekent geen wedstrijden, geen trainer betekent geen training.

5.3 U wordt verzocht, om tijdens de wedstrijden en trainingen achter de hekken te blijven en niet in de kleedruimtes te komen. Ook wordt u verzocht om tijdens de wedstrijden van de E- en F-pupillen niet op de middenlijn te gaan staan. Voor en na de wedstrijden en trainingen kan uiteraard aan onze jongste spelers ( kabouters, F- en E- spelers ) hulp worden geboden bij het omkleden.

5.4 Tijdens wedstrijden en trainingen verzoeken wij u om niet met woord of gebaar aanwijzingen te geven (coachen) of commentaar te geven op de spelers, trainers, scheidsrechters of assistent scheidsrechters. Iedereen doet uiteraard zijn/haar best! Aanmoedigingen zijn natuurlijk welkom.

5.5 Wanneer u het niet eens bent met een trainer/leider, met zaken binnen de vereniging, of u heeft goede suggesties, dan verzoeken wij u na de wedstrijd een afspraak te maken voor een later tijdstip. De wedstrijddag is hiervoor niet geschikt. Mocht u met de trainer/leider er na een gesprek nog niet uit komen dan kunt u zich wenden tot de coo¨rdinator of het bestuur.

Tips voor ouders van onze jongere jeugdspelers;
-> Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van uw kind.
-> Wees enthousiast, stimuleer uw kind en zijn medespelers.
-> Blijf altijd positief en wordt niet boos, juist bij verlies. De volgende keer beter.
-> Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg. Met de bal, met zichzelf en met de tegenstander.
-> Als uw kind talent heeft, dan wordt dat heus wel opgemerkt.
-> Laat het coachen over aan de trainer/leider.
-> De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich daarom niet met zijn/haar beslissingen.
-> Wilt u echt met het voetbal bezig zijn, volg dan de cursus jeugdvoetbal spelleider of jeugdvoetbal trainer c.q. cursus scheidsrechter en wordt actief bij onze vereniging.

Aanvullende regels voor spelers van de (jeugd)selectieteams

6. Selectieteams


Wedstrijden en trainingen

6.1 Bij thuiswedstrijden altijd de tijd van tevoren aanwezig zijn zoals afgesproken met de
trainer/begeleider.

6.2 Alle mensen in de begeleiding worden door de spelers met respect aangesproken. Voornamen worden niet gebruikt, tenzij dit duidelijk door de trainer/begeleider wordt toegestaan.

6.3 Word je bij een training weggestuurd dan verlaat je het sportcomplex niet. Direct na de training volgt er een gesprek met de trainer.

6.4 Als je niet op de laatste training voor een wedstrijd aanwezig bent geweest, dan informeer je zelf bij de trainers in welk team je speelt en hoe laat je moet verzamelen. De trainers bellen spelers niet op en je mag er niet vanuit gaan dat je in hetzelfde team speelt als de vorige wedstrijd.

6.5 Een speler is zelf verantwoordelijk voor zijn voetbalspullen, ongeacht zijn leeftijd.

6.6 Er zijn selectieteams die werken met een weekdienst, dan ben je deze week verantwoordelijk voor het opruimen van de kleedkamer en de spullen na de training en de wedstrijd. Andere spelers houden rekening met deze weekdienst door zo snel mogelijk de kleedkamer te verlaten.

Kleding


6.7 Beschadigde, verbleekte of kwijtgeraakte kleding moet je zelf via de kleding coo¨rdinator
nieuw aanschaffen en het is niet toegestaan te spelen in afwijkende kleding.

6.8 Het is niet toegestaan de door Kolping Boys verstrekte kleding te dragen buiten de wedstrijden om.

6.9 Bij extreme weersomstandigheden, is het op aangeven van de trainer toegestaan op afwijkend schoeisel te spelen (bijv. voor een bevroren veld). Bij trainingen onder slechte weersomstandigheden heb je altijd sportschoenen bij je, voor het geval er op verharde grond getraind wordt.

Spelen voor andere verenigingen en KNVB selectieteams

6.11 Testtrainingen, oefenwedstrijden, stages, open dagen e.d. bij andere verenigingen of stichtingen zijn, behalve in uitzonderlijke situaties, vóór 1 januari van het betreffende seizoen niet toegestaan. Vanaf 1 januari mag je deze activiteiten wel volgen, mits dit niet de gang van zaken bij het selectieteam verstoort. Hiervoor is toestemming nodig van de trainer en eventueel van de hoofd jeugdopleidingen.

6.12 Het spelen voor KNVB selectieteams wordt, in overleg met de trainer, toegestaan.


HET AANMELDEN EN BEHANDELEN VAN INCIDENTEN OF CONFLICTEN


Iedereen kan een incident of conflict aanmelden, echter uitsluitend en voor zover dit conflict of incident betrekking heeft op de handhaafbare statuten en reglementen van de KNVB en v.v. Kolping Boys.

Procedures

  • Het incident of conflict dient schriftelijk bij de tuchtcommissie te worden ingediend. Alleen schriftelijke verzoeken zijn ontvankelijk voor verdere behandeling.
  • Afhankelijk van de aard van het incident of conflict wordt bepaald, of de betrokkene door de tuchtcommissie voor een gesprek wordt uitgenodigd.
  • Aan de uitnodiging van de tuchtcommissie dient gehoor te worden gegeven. Betrokkene kan zich bij dit gesprek laten bijstaan door de trainer/leider, coo¨rdinator en/of ouders/verzorgers. Tijdens het gesprek kunnen alle aanwezigen hun standpunt voorleggen (hoor en wederhoor).
  • Bij het niet gehoor geven aan deze uitnodiging, wordt de zaak bij verstek (= zonder aanwezigheid van de betrokkene) behandeld en verliest de betrokkene zijn/haar recht om gehoord te worden. De tuchtcommissie kan bij ongeoorloofde afwezigheid tevens een hogere straf opleggen.
  • Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, medegedeeld aan betrokkene en in een dossier bewaard (zie administratieve vastlegging).
  • Bij het niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal de sanctietermijn verlengd worden en het kan leiden tot een zwaardere sanctie. In het uiterste geval zal royering als lid van v.v. Kolping Boys plaatsvinden.
  • Alleen tegen een voordracht tot royement aan het bestuur kan, binnen 1 maand na ontvangst van kennisgeving, schriftelijk in beroep worden gegaan. Gedurende dit beroep is de betrokkene geschorst voor alle activiteiten binnen onze vereniging.


Administratieve vastlegging

De schriftelijke verzoeken en de schriftelijke uitspraken worden in een dossier bewaard door de tuchtcommissie en de secretaris. Zo kan te allen tijde de historie van de betrokkene door het bestuur worden ingezien. Waarschuwingen en bevestigingen van na te komen afspraken en sancties worden door de tuchtcommissie opgesteld en verstuurd via de secretaris namens v.v. Kolping Boys.
Een dossier wordt geopend bij een nieuwe overtreding. Met eerdere overtredingen (recidive), wordt in de bepaling van de strafmaat rekening gehouden en kan daardoor leiden tot hogere straffen.
De opgelegde sancties zullen op de website worden gepubliceerd, onder vermelding van het betreffende team. Bij royementen zal daarbij tevens de naam van het betrokken lid worden vermeld.

Sancties (straffen) bij overtreding van de gedragsregels

Als bestuur en gelukkig velen binnen de vereniging met ons, vinden wij dat de gedragsregels zo vanzelfsprekend zijn, dat overtreding van deze regels niet voor zou moeten komen. Op de handhaving van de gedragsregels zal worden toegezien en onwenselijk gedrag zal vanuit de vereniging worden bestraft.
De leiders/trainers zijn in eerste aanzet verantwoordelijk voor handhaving van de gedragsregels. Zij kunnen ook zelfstandig sancties opleggen voor de lichtere overtredingen van de gedragsregels. De leiders/trainers worden hierin gesteund door de commissies, waarbij de betreffende coördinator voor hen de eerste aanspreekpersoon is. Het is hierbij wenselijk, dat ook de ouders worden gei¨nformeerd over de opgelegde sancties.
Bij de zwaardere overtredingen van de gedragsregels zullen de sancties door de tuchtcommissie worden bepaald en opgelegd. Deze sancties staan los van een eventueel opgelegde sanctie door de KNVB en kunnen daar dus nog bovenop komen. Ook wanneer door dezelfde speler gedurende het seizoen meerdere malen lichtere overtredingen worden begaan, kan de tuchtcommissie voor bepaling van zwaardere sancties worden ingeschakeld.
Voor een indicatie van de op te leggen straffen zie het sanctieschema van het tuchtreglement.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!